Villkoren


Impressum: Detaljer om Tjänsteleverantören (Säljare, Entreprenör)
Namn: Wunderhecke Kft.
Huvudkontor: 8394 Alsópáhok, Keszthelyi út 17.
Postadress: 8360. Keszthely, Kinizsi P. u. 66:e
Företagsadress: 8394 Alsópáhok, Keszthelyi út 17.
Registreringsmyndighet: Zala County Registreringsdomstol
Företagsregistreringsnummer: 20-09-070865
Skattenummer: HU-22906485
Representant: Zoltán Tóth
Telefonnummer: 0043/699107007 10
Bankkontonummer: 10918001-00000060-62500009


Uppgifter om en bosatt leverantör
Huvudkontor: 1131 Budapest, Nővér u. 110
Kontakt: +36 70 904 5353, info@netmask.hu
Begrepp
Parter: Leverantör och köpare gemensamt
Konsument: En fysisk person som agerar utanför hans yrke, egenföretagare eller företag
Konsumentavtal: ett kontrakt vars ämne anses vara konsument
Webbplats: http://www.mirakelhacken.se/ webbplats, som anses vara ett sätt att kommunicera mellan distanspersoner
Kontrakt: Försäljnings- och inköpsavtal mellan Säljare och Köpar via webbplatsen och E-post
Med fjärrkommunikation avses en apparat som kan göra ett kontraktsförklaring i avsaknad av parter för att ingå ett avtal. Sådana verktyg inkluderar särskilt mottagarens eller icke-adresserade formulär, standardbrevet, annonsen som publicerats i pressmeddelandet, orderformuläret, katalogen, telefon, fax och Internetåtkomstanordning
Upphandlingsavtal: Ett konsumentavtal som ingåtts utan att parterna samtidigt är fysiskt närvarande i teleshopping-systemet för tillhandahållande av en avtalsenlig produkt eller tjänst på ett sådant sätt att de avtalsslutande parterna endast använder medel för fjärråtkomst mellan parterna för att ingå avtalet
Produkten är kommersiell lös egendom som placeras på sajten och säljs till försäljning på sajten, som är föremål för kontraktet
Entreprenörskap: En person som bedriver sin yrkesverksamhet, egenföretagande eller verksamhet
Köparen / Du är en person som gör ett kontrakt som gör ett köp via webbplatsen
Garanti: När det gäller avtal som ingåtts mellan konsumenten och verksamheten (nedan kallad "konsumentavtalet"), enligt civillagen,
a) Garantin för kontraktets utförande frivilligt av företaget för att kontraktet skall kunna utföras på ett korrekt sätt, utöver dess rättsliga skyldighet eller i avsaknad av detta, och
(b) lagstadgad garanti
Relevant lagstiftning
Särskilt gäller fördraget för
1997 CLV. Lag om konsumentskydd
2001 CVIII. lag om vissa frågor om elektroniska handelstjänster och informationssamhällets tjänster
Lag V 2013 av Borgerlagstiftningen (PTK);
151/2003. (IX.22.) På obligatorisk garanti för vissa varaktiga konsumtionsvaror;
Regeringsdekret 45/2014 (II.26) om närmare bestämmelser för kontrakt mellan konsumenter och företag
19/2014. (IV.29.) NGM i arbetsordning för hantering av garantier och garantianspråk för varor som säljs enligt konsumentavtal
Omfattning, adoption, ändra villkoren
Innehållet i den resulterande avtal mellan oss - dessa Allmänna Villkor (GTC) - Utöver bestämmelserna i den relevanta bindande lagstiftning, samt ytterligare information finns på webbplatsen bestäms. Således, det ingår i denna Villkor för dig och oss om rättigheter och skyldigheter när det gäller kontrakts skapande, färdigställande tidsfrister, leverans- och betalningsvillkor, ansvarsregler och villkoren för att utöva sin ångerrätt.
Du beordras att känna till bestämmelserna i villkoren innan slutföra rapport. köper via webbplatsen godkänner du bestämmelserna i denna GTC och GTC helt en del av avtalet mellan dig och försäljningsavtalet.
Bestämmelserna i dessa villkor och försäljningsvillkor har rätt att ändra ramen för gällande lagstiftning. Vänligen att bestämmelserna i Villkoren läs noga innan köp! Varje ändring av de villkor som gäller för presentationer på en webbplats. Eventuella ändringar kommer inte att påverka redan ingångna avtal (bekräftade order).
Kontraktets språk, kontraktets form
Språket i de avtal som omfattas av denna GTC är svenska.
Kontrakt som omfattas av denna GTC kvalificeras inte som skriftliga kontrakt, vilka inte är registrerade av Säljaren.
Priser
Priserna är i SEK och inkluderar 27% moms. Priserna är vägledande och vi förbehåller oss rätten att ändra priser.
Klagomål och verkställighetsalternativ
Konsumenten kan lämna in invändningar mot konsumenten till Produkten eller Säljarens verksamhet på följande kontaktuppgifter:
• Kundsupportcenter: 8394 Alsópáhok, Keszthelyi út 17.
• Kundtjänst timmar:
Måndag till fredag från 8:00 till 16:00
Telefon: 0043/69910700710
• Internetadress: http://www.mirakelhacken.se/
Inlägg i boken av köpare.
Köparens bok är tillgänglig hos Säljarens butik (kundtjänst). För skriftliga inlägg, svarar säljaren skriftligen inom 30 dagar.
Konsumenten kan skriftligen muntligen eller skriftligen meddela företaget sitt klagomål angående beteende, verksamhet eller underlåtenhet som direkt hänför sig till verksamheten eller den person som agerar i företagets eller konsumentens intresse vid direkt eller indirekt anslutning av varorna till konsumenten.
Inlägg i boken av köpare.
Köparens bok är tillgänglig hos Säljarens butik (kundtjänst). För skriftliga inlägg, svarar säljaren skriftligen inom 30 dagar.
Konsumenten kan kommunicera muntligt eller skriftligen till klagomål av det företag som är direkt tillämplig relaterat beteende, handling eller underlåtenhet i fördelningen av företaget eller en person som agerar för eller till förmån för det företag till konsumenter för varor och försäljning.
Det muntliga klagomålet måste omedelbart undersökas och avhjälpas av företaget. Om konsumenten inte håller med hanteringen av klagomål eller en omedelbar utredning av klagomålet inte är möjligt, företaget snabbt på klagomålet och dess läge i förhållande skyldiga att rapportera och i händelse av verbal klagomål personligen presenterade en kopia överlämnas till kunden. Vid verbal klagomål rapporteras via telefon eller med annan elektronisk kommunikationstjänst till konsumenten inom 30 dagar - samtidigt skickade en materiell svar - i enlighet med de specifika kraven för skriftligt svar på klagomål. I annat fall är den skyldig att agera vad gäller det skriftliga klagomålet enligt följande. Den skriftliga klagomål till företaget - om EU lagen föreskriver något annat direkt tillämpliga - Efter att ha mottagit en skriftlig skyldighet att svara inom trettio dagar av meriter och se till att den lämnas ut. Kortare tidsfrister kan fastställas enligt lag, längre tidsfrister kan fastställas enligt lag. Verksamheten är motiverad av anledningarna till att klagomålet avslås. Ett muntligt klagomål med användning av telefon- eller elektroniska kommunikationstjänster måste åtföljas av ett unikt identifikationsnummer.
Klagomålet ska innehålla följande:
1. Namnet, adressen,
2. Plats, tid, sätt att lämna in klagomålet
3. En detaljerad beskrivning av konsumentens klagomål, en förteckning över handlingar, handlingar och annat bevis som konsumenten lagt fram.
4. Redogörelse för företagets ställning om konsumentens klagomål, om klagomålet omedelbart kan undersökas,
5 minuter inspelare och personlig - undertecknandet av konsumenten - med undantag för telefon eller verbal klagomål rapporteras med annan elektronisk kommunikationstjänst
6. plats, tid,
7. Vid muntligt klagomål till telefon eller andra elektroniska kommunikationstjänster, klagets unika identifikationsnummer.
Företaget måste hålla protokollet och kopian av klagomålet om klagomålet i fem år och lägga fram det för kontrollmyndigheterna på deras begäran.
Om ett klagomål avslås måste företaget skriftligen informera konsumenten om klagomålet, beroende på typ av myndighet eller förlikningsorgan. Uppgifterna ska också innehålla huvudkontor, telefon och internettillgänglighet hos den behöriga myndigheten eller förlikningsorganet för konsumentens hemvist eller bosättning samt adressen till korrespondenten. Informationen bör också innehålla om företaget använder sig av förlikningsorganet för att lösa konsumenttvister.
Om konsumenttvister mellan Säljaren och konsumenten inte lösas under förhandlingarna är följande konsumentmöjligheter öppna för konsumenten:
Klagomål med konsumentskyddsmyndigheter. Om du uppfattar en överträdelse av din konsuments rättigheter har du rätt att ansöka om ett klagomål till konsumentskyddsmyndigheten på din bostadsort. Efter att klagomålet har beaktats beslutar myndigheten om hur konsumentskyddsförfarandet genomförs. Konsumentskyddsuppgiften i första instans utförs av länets kontor på konsumentens hemvist, som anges här: http://jarasinfo.gov.hu/
Domstolsförfaranden. Kunden har rätt att hävda rättstvist från konsumentens anspråk vid en domstol i tvistemål lagen V i civillagen 2013 och om civilprocess III 1952. enligt lagens bestämmelser.
Observera att du kan vara ett reklamklagomål mot oss. Om du avvisar din konsumentklagomål, har du rätt till den från din bostad eller bostadsort av den behöriga skiljenämnden också inleda förlikningsförfarandet kroppen är beroende av att konsumenten direkt försöka lösa tvisten med det berörda företaget. Förfarandet, på grundval av konsumentens begäran att göra det, är den behöriga förlikningsorgan som utsetts på konsumentens begäran istället för den behöriga organet.
Företaget är föremål för en samarbetsskyldighet i förlikningsorganet.
I detta sammanhang finns det ett dokument som svar på begäran från företag av skiljenämnden skickar de skyldigheter och skulder redovisas som skulder framträdande inför skiljenämnden ( "hearing för att säkerställa deltagande av personer som har tillstånd att hantera skapade marknaden").
Om säte eller verksamhetsställe är inte registrerad i länet av behöriga regionala skiljenämnd ställdon kammaren affärssamarbetsförpliktelser som omfattas av relevant konsumenternas efterfrågan på ett skriftligt avtal bindande alternativ som erbjuds.
Vid ett brott mot skyldigheten att samarbeta över konsumentskyddsmyndigheten är behörig, i enlighet med vilka alternativ inte är tillämplig på låta att lagstadgade böter böter till följd av lagändringar i händelse av olagligt beteende för företag. Utöver lagen om konsumentskydd har ändrat bestämmelserna om lagen om små och medelstora företag, vilket bötesbeslutet och inte utelämnas när det gäller små och medelstora företag.
Nivån av fina vid små och medelstora företag 15 tusen forint till 500 tusen forint, medan omfattningen av bokföringslagen årlig nettoomsättning på mer än HUF 100 miljoner i händelse av små och medelstora företag 15 tusen forint, företaget nettoomsättningen med 5% men upp till 500 miljoner HUF. Införandet av obligatoriska böter explicita av lagstiftaren syftar till att samarbeta med skiljeorgan och säkerställa ett aktivt deltagande av företag i processen av skiljenämnd.
Förlikningsorganet ansvarar för avveckling av konsumenttvister utanför domstolen. Uppgiften för skiljenämnden i ett försök att lösa tvisten är att skapa överenskommelse Consumer mellan parterna, om detta misslyckas, kommer ärendet besluta i syfte att säkerställa enkel, snabb, effektiv och kostnadseffektiv tillämpning av konsumenträttigheter. På konsumentens eller företags begäran begär förlikningsorganet konsumentens rättigheter och skyldigheter gentemot konsumenten.
Förlikningsorganet fortsätter på konsumentens begäran. Ansökan ska lämnas in skriftligen till ordföranden för skiljenämnden: kravet kunnighet för e-post, telegraf, teleprinter eller fax genom och kan omfattas av någon annan enhet som gör det möjligt för mottagaren att lagra persistent adresserade hennes uppgifter i syfte att perioden uppgifter , och visning av lagrade data i oförändrad form och innehåll.
Ansökan måste innehålla
a. namn, bostadsort eller bostadsort för konsumenten,
b. företagets namn, säte eller ort som berörs av konsumenttvister,
c. där konsumenten åtar sig utnämningen av den begärda myndigheten att ersätta den behöriga förlikningsorganet,
d. En kort beskrivning av konsumentens ställning, de underliggande fakta och deras bevis,
e. konsumentens påstående att konsumenten direkt försökte lösa det omtvistade målet med det berörda företaget
f. konsumentens påstående att ingen annan skiljedomstol har inletts i ärendet har inletts, ingen medling har inletts, ingen ansökan har lämnats in eller en betalningsanmälan har lämnats in,
g. beslutet om styrelsens beslut,
h. konsumentens underskrift
Ansökan skall åtföljas av intyget eller en kopia därav (extrakt), vars innehåll konsumenten åberopar som bevis, särskilt skriftlig redogörelse för företagets avslaget på klagomålet, andra skriftliga bevis tillgängliga för konsumenten förfogande i frånvaro av samråd som krävs för att försöka.
Om konsumenten agerar genom en auktoriserad agent måste ansökan åtföljas av en fullmakt.
Mer information om förlikningsorganet finns här: http://www.bekeltes.hu
För mer information om territoriella behöriga förlikningsorgan, besök: http://www.bekeltes.hu/index.php?id=testuletek
Kontaktuppgifter för varje regionalt behörig förlikningsorgan:
Baranya läns förlikningsorgan
Adress: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36:e
Telefon: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
Bács-Kiskun länsförlikningsorgan
Adress: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4:e
Telefon: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
Békés länsförlikningsorgan
Adress: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5:e
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
Borsod-Abauj-Zemplén länsförlikningsorgan
Adress: 3525 Miskolc, Szentpáli u. först
Telefon: 06-46-501-091; 06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
Budapest förlikningsorgan
Adress: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310:e
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
Csongrád länsförlikningsorgan
Adress: 6721 Szeged, Paris krt. 8-12.
Telefonnummer: 06-62-554-250 / 118
Fax: 06-62-426-149
Fejér länsförlikningsorgan
Adress: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsetatér 4-6.
Tel: 06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
Gyor-Moson-Sopron läns förlikningsorgan
Adress: 9021 Győr, Szent István ut 10 / a.
Telefon: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
Hajdú-Bihar länsförlikningsorgan
Adress: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
Heves länsförlikningsorgan
Adress: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonnummer: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-post: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok länsförlikningsorgan
Adress: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. våning 305-306.
Telefon: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
Komárom-Esztergoms länsförlikningsorgan
Adress: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
Nógrád länsförlikningsorgan
Adress: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9 / A.
Telefon: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-post: nkik@nkik.hu
Pest länsförlikningsorgan
Adress: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. våning 331.
Telefon: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
Somogy County Conciliation Body
Adress: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefon: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-post: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg länsförlikningsorgan
Adress: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. andra
Telefonnummer: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
Tolnas länsförlikningsorgan
Adress: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. våning
Telefonnummer: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
Vas länsförlikningsorgan
Adress: 9700 Szombathely, Honvéd square 2.
Telefonnummer: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
Veszprém länsförlikningsorgan
Adress: 8200 Veszprém, Radnóti kvadrat 1: a våningen 116.
Telefon: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
Zala länsförlikningsorgan
Adress: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24:e
Telefon: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
Online tvistlösningsplattform
Europeiska kommissionen har upprättat en webbplats för att tillåta konsumenterna att registrera sig, så de har möjlighet att lösa tvister som rör online shopping via en ansökan och undviker domstolsförfaranden. Således kan konsumenterna genomdriva sina rättigheter utan att till exempel avlägsna dem från detta.
Om du vill lämna ett klagomål om en produkt eller tjänst som köpts på Internet och inte vill gå till domstol, kan du använda verktyget för tvistlösning online.
På portalen har du och den näringsidkare du har klagat över kan gemensamt välja tvistlösningsorgan för att hantera klagomålet.
Webbplatsen för tvistlösning är tillgänglig här: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=EN
Upphovsrätt
LXXVI. (1) i lagen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (nedan kallad anslutningsakten) anses webbplatsen vara ett upphovsrättsligt arbete, så alla delar därav skyddas av upphovsrätten. Hpt. Artikel 16 § (1) förbjuder all obehörig användning av grafik- och programvarulösningar på webbplatsen, obehörig användning av datorprogram eller någon applikation som kan användas för att ändra webbplatsen eller någon del av den. Allt material från webbplatsen och dess databas kan tas med upphovsrättsinnehavarens skriftliga medgivande endast med hänvisning till webbplatsen och källan. Rätt ägare: Wunderhecke Kft.
Delvis invaliditet, uppförandekod
Om en punkt i GTC är lagligt ofullständig eller ineffektiv kommer de återstående punkterna i kontraktet att vara i kraft och gällande bestämmelser i GTC kommer att gälla istället.
Säljaren har ingen uppförandekod för lagen om otillåtna handelspraxis för kunder.
Drift av digitalt datainnehåll, tekniska skyddsåtgärder
Tillgången till servrar som tillhandahåller data på webbplatsen är 99,9% per år. Det finns en regelbunden säkerhetskopiering av hela datainnehållet så att det ursprungliga datainnehållet kan återställas om ett problem uppstår. Informationen på webbplatsen lagras i MSSQL och MySQL databaser. Känsliga data krypteras med rätt kryptering, och vi använder maskinvaru support för kodning processorer.
Information om de väsentliga egenskaperna hos produkterna
Information om de viktigaste egenskaperna hos de produkter som finns på webbplatsen finns i beskrivningarna av varje produkt. Informationen på produktsidan är för information! Bilder är ibland illustrationer, färger motsvarar inte alltid verkligheten!
Förbättra datainmatning fel - Ansvar verklighet angiven data
För att kunna erbjuda dig hela tiden har möjlighet att ändra de data du angett innan slut (klicka på bakåtknappen i din webbläsare till föregående sida öppen så att du kan förbättra din input om du redan har angett nästa sida). Observera att det är ditt ansvar att du ger korrekta uppgifter matas in, eftersom produkten kommer att faktureras och levereras utifrån den information du lämnar. Du bekräftar beställningen Säljaren har rätt att alla skador och kostnader till följd av din felaktig inmatning av felaktigt inmatad data vidare till dig. Försäljningen utesluter ansvar för att utföra på grund av felaktig inmatning av data. Observera att en dåligt specificerad e-postadress för brevlådan lagring eller mättnad kan resultera i brist på bekräftelse av leverans och förhindra skapandet av ett kontrakt.
Förfarande för felaktigt pris
Det kan vara det - t.ex. På grund av ett tekniskt fel - fel pris som anges på webbplatsen. Vid fel pris i ordningen (ditt erbjudande), kan vi inte acceptera det felaktiga priset, och vi har ingen skyldighet att sälja produkten defekta priser. Vid defekt budgivning priset inte är etablerad överenskommelse mellan oss. Om du bjuder fel pris, bekräftar systemet automatiskt det, men det betyder inte att jag godtar erbjudandet från vår sida. Vid defekt budgivning pris av dig (erbjudandet) Försäljning av arbetstagare drar uppmärksamheten till rätt pris, och kan erbjuda ett kontrakt till rätt pris. Det är inte skyldig att erbjuda bra priser som ges av säljaren att skylla snarare än pris och underteckna ett kontrakt. I detta fall är avtalet inte är etablerad mellan
Användning av denna webbplats


Välj produkt
Klicka på produktkategorier på webbplatsen för att välja önskad produktfamilj, inklusive enskilda produkter. Klicka på varje produkt för att hitta produktens foto, broschyr, pris. Du måste betala priset på webbplatsen när du köper det. Produkterna illustreras med ett illustrerat foto. Tillbehör och dekorativa föremål som visas på fotografierna ingår inte i produkten om det inte är markerat i produktbeskrivningen. Observera att vi inte är ansvariga för eventuella fel eller utelämnanden.
Lägg i kundvagnen
Efter att ha valt Produkten kan du placera ett antal artiklar i korgen genom att klicka på "Lägg till i kundvagn" -knappen utan att behöva betala dig för inköp eller betalning eftersom placeringen inte är budgivning.
Vi rekommenderar att du lägger produkten i din kundvagn även om du är osäker på om du vill köpa den produkten, eftersom den ger dig ett klick för att se vilka produkter som väljs och visas på en enda skärm kan visa och jämföra. Innehållet i korgen tills beställningen är färdig - tills du trycker på knappen "Gå till kassan" - du kan fritt ändra de föremål du vill ha i korgen, ta bort de objekt du vill ha i korgen eller ändra önskat produktnummer.
Om du lägger den valda produkten i kundvagnen ser du ett litet antal i det övre högra hörnet med antalet artiklar i korgen. Om du inte vill välja fler produkter, klicka på "Visa" eller "Kassa" -knappen. Klicka på "Fortsätt Shopping" knappen för att visa den valda produkten eller lägga till en annan produkt i korgen.
Visa kundvagn
När du använder den här webbplatsen kan du när som helst kolla innehållet i korgen genom att klicka på transportikonet längst upp på webbplatsen. Här kan du ta bort de valda produkterna från korgen eller ändra antalet objekt. Efter att ha klickat på uppdateringsknappen visar systemet informationen som motsvarar informationen du har ändrat, inklusive priset på produkterna som ingår i korgen.
Om du inte vill lägga till fler produkter och lägga den i korgen, kan du fortsätta att köpa genom att klicka på knappen "Gå till affären".
Ange kundinformation
Efter att ha tryckt på knappen "Gå till Kassa" visas inloggningsmenyn och du kan fortsätta utan registrering. Nästa steg är att ange data, här namn, adress, kontaktuppgifter. Du kan sedan välja leveransläge genom att använda kryssrutorna och klicka sedan på knappen för att välja de bästa sätten att välja en av betalningsmetoderna.
Sammanlagd beställning
I det sista menyalternativet kan du se de valda produkterna, deras priser, leveransplatsen och fraktkostnaden som du är skyldig att betala vid beställning (du kan inte ändra dem här om du inte klickar på knappen "Tillbaka").
Din order avslutas i den sista raden "Jag förstår och accepterar Villkoren och betalningsskyldigheten för beställningen." klicka på kryssrutan och klicka på knappen märkt "Beställ" nedan.
Slutför din beställning (budgivning)
Om du är övertygad om att korg av varor du vill träffa dina och dina data korrekt anges, du klickar på "Kassa" -knappen för att avsluta sin beställning på beställning. Informationen som tillhandahålls på denna webbplats är inte ett kontrakt för att säljaren ska ingå ett kontrakt. För beställningar som omfattas av de nuvarande Villkoren för dig utgör en budgivare och avtalet ingås med antagandet av ett erbjudande av dig via webbplatsen av Säljaren i enlighet med bestämmelserna i denna GTC
Du bekräftar uttryckligen genom att trycka på "kassan" -knappen, ska erbjudandet anses ha gjorts och förklaringen - vid bekräftelse på försäljning GTC - von ansvar bakom.
Orderbehandling, Avslutande av kontrakt
Ditt bud är bindande i 48 timmar. Om erbjudandet inte erkänns av dessa villkor inom 48 timmar efter försäljningen, är du befriad från giltighetstiden.
Du har möjlighet att beställa när som helst. Säljaren bekräftar ditt bud via e-post senast den arbetsdag som följer efter sändningen av ditt bud. Kontraktet kommer att ingås genom att acceptera det bud du gör av säljaren.
Betalningsmetoder
Banköverföring
Du kan också ordna förfalskade varor genom banköverföring.
Uppgifter som krävs för överföring:
Mottagarens bank Österrike: Unicredit Bank Zrt.
Mottagarens namn: Wunderhecke Kft.
Skattenummer: HU 22906485
Företagsregistreringsnummer: 20-09-070865
Mottagarkonto nummer: 10918001-00000060-62500009
Kreditkortsbetalning
I vår webshop kan du betala snabbt och säkert med ett kreditkort, betalningen görs stark 128-bitars SSL-teknik genom Borgun servern via krypterad webbsida, till exempel dina bankuppgifter är inte garanterat att obehöriga uppmärksamhet.
Godkända bankkorttyper: Visa, VisaElectron, Maestro, Mastercard.
Den Borgun erbjuda online betalningslösningar sedan 1980 i många europeiska länder, Ungern, banker ger online och offline (i butik) oberoende betalningslösningar. För att använda tjänsten Borgun inte behöver öppna ett nytt bankkonto, hänvisas till det belopp som erhållits genom det befintliga bankkontot, så att du kan välja en rimlig, kostnadseffektiv lösning.
Den Borgun ger nystartade företag i tjänsten utan månadsavgifter och trafik förväntningar, de HUF, EUR, USD, CHF för flera andra valutor.
Representation Ungerns Borgun B-betalningar Plc., Prissatt skräddarsy sina tjänster (webshop), hjälpa till att ordna en personlig konsult kollegor som hjälper företaget stöd och råd om det behövs i framtiden.
B-betalning information webbplatser bolagets tjänster, begär en offert eller personlig rådgivare fråga via e-post eller telefon. +36308838452.
Metoder för godkännande, acceptansavgifter
Köpvillkor
1. Beställning : via webb-formulär eller e-mail.
2. Leveranstid : 4-5 arbetsdagar efter orderbekräftelse.
3. Leveranssätt : PMP EXPRESS, till den angivna adressen.
4. Betalsätt : Betalning: Bankkort via Borgun-systemet. Före leverans ca Vi skickar e-post till BORGUN betalningssidan och det exakta beloppet inom 2 veckor.
5. Priserna och ev. fraktkostnad är bruttopriser.
6. Garantier :
a/ 14 dagar vid fel vara, eller kvantitet. Kunden kan skicka tillbaka produkten utan anledning.
b/ Vi ger 8 års garanti för alla våra växter.
7. Vi följer Personuppgiftslagen (PUL) och säljer inte till någon uppgifter om våra kunder.
Köparen godkänner de köpvillkor när han eller hon skickar in sin beställning.
FRAKT
över 500 plantor - 399 kr
201-500 plantor - 299 kr
101- 200 plantor - 199 kr
100 plantor - 99 kr upp till
Leveransfrist
Den allmänna genomförandedagen för beställningen är upp till 30 dagar från bekräftelsen av ordern. Detta leveransdatum är vägledande och kommer alltid att anges via e-post. Genom att acceptera dessa Allmänna Villkor, bekräftar du att Säljaren uttryckligen utesluter ansvar för skador på grund av att den angivna leveranstiden överskrids.
Rättighetsunderhåll, äganderätt
Några av produkterna på vår webbplats kan ha blivit avbrutna. Av denna anledning förbehåller vi oss rätten att delvis eller fullständigt avvisa de redan erkända orderna. Delvis uppfyllelse kan endast ske efter samråd med dig. Vid förskottsbetalning av inköpspriset på produkten, kommer beloppet tillbaka till dig inom 5 arbetsdagar.build own website